Tổng đài CSKH 19001288
Cổng dịch vụ Công Quốc Gia
Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội
Website Chăm sóc khách hàng
Ứng dụng EVNHANOI CSKH trên điện thoại thông minh
Tại phòng giao dịch khách hàng
Email
Chatbot
Khác

Thuận tiện, đa dạng
Phức tạp, không thuận tiện

Đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu
Không đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Không biết

Chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả
Thiếu chuyên nghiệp, thái độ thiếu lịch sự
Nhũng nhiễu

Đúng như thời gian đã thông báo
Không đúng thời gian như đã thông báo
Không thông báo

Phù hợp, dễ tiếp cận
Không phù hợp, không dễ tiếp cận

Rõ ràng, kịp thời, đủ thông tin
Không rõ ràng, không kịp thời, thiếu thông tin

Phù hợp
Không phù hợp

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
4
5
>5
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiên, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
4
5
>5
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Trực tuyến
Tại phòng giao dịch
Nhờ người khác làm hộ
Khác

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

1
2
>2
Chưa được giải quyết

1
2
3
4
5
>5
Chưa được giải quyết

Không phải trả thêm chi phí
Có phải trả thêm chi phí

Nhanh chóng, thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
>2
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
4
5
>5
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
>1
Chưa được giải quyết

1
2
3
>3
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu dáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
>3
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
>2
Chưa được giải quyết

1
2
3
>3
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
>1
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
4
5
6
7
>7
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
>3
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10

Thuận tiện
Bình thường
Rườm rà, mất thời gian
Không biết

Thân thiện, chu đáo
Không thân thiện, không chu đáo

Nhanh chóng, kịp thời
Công khai, minh bạch
Bình thường
Không biết

1
2
3
>3
Chưa được giải quyết

Khoảng điểm Ý nghĩa
1-10
Nhập hình ảnh kiểm tra